Základní a mateřská škola Hlušice Základní a mateřská škola Hlušice ZŠ Hlušice Oficiální stránky

Granty

logo
logo logo logo
logo
logo
Výzva podání nabídek Škola hrou
Krycí list Škola hrou
Zápis hodnocení nabídky část A
Výzva podání nabídek "Škola hrou"
Krycí list "Škola hrou"
Zápis hodnocení nabídky část A
Zápis hodnocení nabídky část B
Zápis hodnocení nabídky část C
Grand EU Peníze školám
Zápis hodnocení nabídky část B
Zápis hodnocení nabídky část C
Grand EU Peníze školám
Dotkněte se inovací
Dotkněte se inovací
Projekt EU – Výzva 56: Rozvoj čtenářství a cizích jazyků na ZŠ Hlušice.

Naše škola se zapojila do tří šablon v celkové hodnotě 466 853,- Kč.1. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Cílem bylo zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). Jazykově vzdělávací pobyt v zahraničí pro 22 žáků naší školy (+ 2 pedagogové) v délce sedmi kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvovali jazykovou výuku v rozsahu 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámili se s významnými reáliemi příslušného místa – Londýn a okolí (UK).2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele

- za účelem zlepšení jazykových kompetencí pedagoga. Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty). Zvolená destinace: Londýn a okolí (UK).3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí

Profesní rozvoj pedagogů matematiky, přírodovědných a technických předmětů (včetně ICT), cizích jazyků v podobě stínování (shadowing) na partnerských školách v zahraničí navázaných na školní vzdělávací program. Zvolenou destinací bylo vzhledem k dostupným komunikačním možnostem Slovensko. Krátkodobá stáž v délce 5 pracovních dní (bez cesty) sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi.Projekt EU – Výzva č. 57 ZŠ Hlušice - Technické vzdělávání v celkové hodnotě 212 481,- Kč.

Naše škola zvolila dvě šablony:1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

Cílem byl rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. Zároveň se podařilo materiálně vybavit školní dílnu. Podstatou realizace bylo vytvoření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení.2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků ZŠ.

Cílem byl rozvoj dovedností a zkušeností učitelů ZŠ pro zlepšování technických dovedností žáků základní školy. Podstatou realizace bylo vzdělávání učitelů ZŠ v práci s technickými materiály, zaměřené na rozvoj technických dovedností žáků ZŠ v polytechnické výchově.Grant EU Dotkněte se inovací v celkové hodnotě 365 666,- Kč

Operační program Vzdělávání pro konkurence-schopnost MŠMT. Projekt si kladl za hlavní cíl zvýšení profesního a osobnostního růstu pedagogických pracovníků a přenesení těchto kompetencí do zvýšení a zkvalitnění využití ICT prostředků a technologií do výuky na základních školách. Materiálním přínosem bylo vybavení školy mobilními dotykovými zařízeními – tablety v počtu 15 ks.EU Peníze do škol - Moderní škola

Grant Evropské unie vypsaný spolu s ministerstvem školství. Účastnili jsme se ho v letech 2011 - 2013. V červnu 2011 jsme podali žádost o získání této dotace a získali jsme částku ve výši 862 422,-Kč. Dotace byla určená ke zlepšení podmínek pro vzdělávání. Náplň grantu spočívala ve využívání tzv. klíčových aktivit. Zapojili jsme se do následujících aktivit: čtenářská gramotnost, cizí jazyky, ICT, matematika a přírodní vědy. Zaměřili jsme se především na inovaci výuky formou tvorby a následného používání nových metodických pomůcek a učebních materiálů a na pořízení technického zázemí pro výuku. Samozřejmě součástí bylo i další vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci tohoto projektu naše škola vytvořila vlastní projekt s názvem Moderní škola, jeho součástí bylo i využití operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V průběhu této dotace jsme pořídili 19 nových žákovských počítačů s LCD monitory a výukovými programy a nový centrální server. Učebny jsme vybavili sedmi interaktivními tabulemi včetně počítačů. Toto technické zázemí dodala firma BOXED s.r.o., Praha, vítěz výběrového řízení na veřejnou zakázku a později i vítěz poptávkového řízení. Učitelé během této doby vytvořili 360 tzv. DUM, digitálních učebních materiálů, a účastnili se školení dle své aprobace. Využití tohoto programu jistě přispělo ke zlepšení podmínek vzdělávání na naší škole.Projekt Kočičí zahrada

Projektu se zúčastnili žáci 2. - 4. třídy naší školy. „Kočičí zahrada“ je vedená psycholožkou z PPP v Hradci Králové. Projekt je zaměřený na rozvoj sociálních dovedností v rámci prevence rizikového chování dětí. V každé dvouhodinové lekci se pracuje s příběhem kočičích hrdinů a v kruhu nebo ve skupinách pak dětí řeší úkoly a diskutují. Cílem je rozvíjet mezilidské vztahy, posilovat soudržnost třídy, budovat pocit sounáležitosti mezi spolužáky. Příběhy jsou o zodpovědnosti, zvědavosti, tajemství, odmítání neznámého, o strachu, o ztrátě bližního, čestnosti, přátelství, tradicích a zvycích.Příběh mojí rodiny

Projekt Příběh mojí rodiny je součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni a je sponzorován Nadačním fondem České bankovní asociace pro podporu vzdělávání. Do tohoto projektu se žáci šesté třídy zapojili již na konci února 2014, kdy absolvovali čtyřhodinový úvodní workshop s lektorkou Veronikou Šternovou. Během tohoto workshopu se seznámili s různými formami rodin a povídali si o nich. Po zhlédnutí motivačního videa následovala diskuse a určování významu starých předmětů a starých slov. Poté vypracovávali rodokmeny svých rodin, které si vystavili ve třídě. Třetím úkolem bylo vytvoření referátů, ve kterých se měli zaměřit na to, jak jejich prarodiče vnímali válku, či komunistický režim, nebo jak trávili své volno. Vyvrcholením bylo hodinové vystoupení pro rodiče pojaté jako zpravodajství z televizních novin, které se konalo ve středu 18. června 2014 odpoledne. Děti přednesly své referáty, pohostily rodiče vlastnoručně upečenou bublaninou a na závěr uspořádaly módní přehlídku z přelomu 70.-80. let. Tohoto závěrečného vystoupení se účastnily i paní Mgr. Tereza Vávrová a paní Mgr. Hedvika Wunschová zastupující program Jeden svět na školách a paní Mgr. Šárka Miková, která zde zastupovala Nadační fond České bankovní asociace. Všem se vystoupení dětí velmi líbilo a rozhodně můžeme prohlásit, že se nám úspěšně podařilo naplnit všechny cíle tohoto projektu.Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Od školního roku 2013/14 je naše škola spoluorganizátorem projektu spolu se Střední školou technickou a řemeslnou v Novém Bydžově s názvem Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Do tohoto projektu se zapojili naši žáci ze čtvrté a páté třídy a v rámci různých aktivit upevňují své vědomosti a dovednosti v oblasti přírodovědy a techniky. Součástí je i využití stavebnicového systému Lego.Husovy stopy

Dne 6. 7. 2015 to bylo přesně 600 let od upálení mistra Jana Husa, a proto jsme se zapojili do projektu Husovy stopy. Hlavní organizátor projektu je spolek České studny (www.ceskestudny.cz), který nám zaslal dvanáct nalepovacích husích stop s hodnotami, které zastával Jan Hus (víra, pravda, čistota, svoboda, důstojnost, odvaha, úcta, pokora, odpuštění, radost, láska a věčnost) a na konci těchto stop je letící husa s nápisem „600 let žije mezi námi“. Žáci poté vytvořili nejen nástěnku s životopisem Jana Husa, ale snažili se nad danými hodnotami zamyslet a diskutovat o nich, což se jim i úspěšně dařilo.Věnujeme se eLearningu.

V rámci sponzorského daru byly zpřístupněny on-line kurzy pro žáky naší školy, které jsou běžně dostupné pouze v placeném režimu. Internetové kurzy se týkají přípravy na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka na střední školy + procvičovaní diktátů. Kurzy jsou vhodné i na procvičování právě probírané látky. Studovat lze odkudkoli (třeba je pouze internetové připojení). Vše je k dispozici na www.samouk.cz.Testování Stonožka.

Každoročně se žáci deváté třídy účastní testování devátých tříd od společnosti Scio nazvaného Stonožka. Testování probíhá každoročně v listopadu, kdy žáci píší test z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a studijních předpokladů. V lednu vždy dorazí výsledky s individuálním profilovým hodnocením žáků a doporučením výběru středního vzdělání.Projekt „Kraje pro bezpečný internet“.

Žáci druhého stupně se zúčastnili v hodinách informatiky projektu „Kraje pro bezpečný internet“. Tento projekt oslovuje co nejširší a věkově různorodou veřejnost, a to především prostřednictvím e-learningových lekcí a vědomostního soutěžního kvízu pro žáky základních a středních škol.Sazka olympijský víceboj.

Statistiky jasně ukazují, že děti se hýbou málo, a proto jsme naši školu přihlásili do projektu Sazka Olympijský víceboj, který nabízí sportovní náplň pro všechny děti. Hlavním cílem je, aby se pro ně stal pohyb přirozenou součástí jejich života. Děti na prvním stupni plní úkoly SOV (Sazka olympijský víceboj) a starší děti ještě zkoušejí plnit OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů). Jde o obdobu dřívějšího Odznaku zdatnosti. Všechny disciplíny jsou nastaveny tak, že děti rozvíjí svou rychlost, obratnost, vytrvalost i sílu.Pro školy

Projekt Proškoly.cz slouží jako pomůcka pro žáky základních a středních škol, kteří stojí před rozhodováním, jaký si vybrat studijní obor nebo kam se vydat ve své další profesní specializaci. Žáci průběžně ověřují své schopnosti a spolu se svými rodiči a učiteli nalézají oblasti, ve kterých jsou dobří, i ty, na jejichž rozvoj je třeba se zaměřit.Fond Sidus

Od školního roku 2013/14 jsme se zapojili do dalšího projektu, tentokráte organizovaného obecně prospěšnou společností Fond Sidus, která finančně a materiálně pomáhá Pediatrické klinice pražské Fakultní nemocnice v Motole, Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc, ale i individuálním pacientům. Dětem byla nabídnuta hra Můj malý DinoPark, jejímž zakoupením přispěli na léčbu dětských pacientů. V této hře si děti staví vlastní DinoPark, naučí se rozeznávat nejznámější dinosaury a zároveň získají volnou vstupenku do skutečných DinoParků v celé republice. Pro větší žáky je určena hra Jen na vlastní nebezpečí, ve které si zábavnou formou rozvíjí slovní zásobu, komunikační dovednosti i vlastní kreativitu. Naši žáci projevili o tyto hry velký zájem a díky tomu přispěli na léčbu svých nemocných vrstevníků.Infoa

pilotní projekt ověřování interaktivní výuky anglického jazyka. Žáci 9. ročníku pracují s interaktivní učebnicí a pracovním sešitem, kde mají na PC k dispozici nahrávky rodilých mluvčích – dialogy, texty, tematicky uspořádanou slovní zásobu, kvízy a videonahrávky.Fraus

mimořádný projekt komplexní výuky všech vyučovacích předmětů v interaktivní podobě. Žáci 8. ročníku pracují s interaktivními učebnicemi a pracovními sešity, kde mají na PC k dispozici veškeré učivo i s nadstavbou pro nadané a zvídavé žáky, videa – chemické a fyzikální laboratorní pokusy, úryvky mimočítankové četby, přírodovědné dokumenty, nahrávky rodilých mluvčích v rámci cizích jazyků, dialogy, texty, kvízy videonahrávky apod.Informační gramotnost s Gepardem

Žáci 5. a 9. ročníku se zapojují každoročně do projektu celostátního testování informační gramotnosti s Gepardem společnosti Scio. Celý projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Žáci získávají on-line zprávu o tom, jak umí využívat a zpracovávat informace.Příběhy bezpráví

Ob rok se účastníme projektu Příběhy bezpráví, který se věnuje moderním dějinám, jež jsou žákům přiblíženy pomocí filmové projekce a diskuze s pamětníkem. Projekt se zaměřuje především na období 50. let 20. století.Ukliďme si svět

Žáci v rámci tohoto projektu nosí do školy vyřazené a poškozené elektrospotřebiče, kterou jsou poté zdarma odvezeny a ekologicky zlikvidovány. Za nasbírané spotřebiče získává škola finanční odměnu, kterou proměňuje ve sportovní náčiní, hry nebo výlety pro děti.Ekopolis

Projekt, který je zaměřen na environmentální vzdělávání. Cílem projektu je využití atraktivní stolní didaktické hry, která je využitelná při výuce průřezového tématu environmentální výchova.Mléko do škol

Projekt EU, který podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a učí je správné životosprávě. Prostřednictvím tohoto programu EU poskytuje dotace školám a dalším vzdělávacím zařízením, aby mohly svým studentům nabídnout mléko a vybrané mléčné výrobky.Projekt EU Ovoce a zelenina do škol

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky. Ve školním roce 2009/2010 se projektu zúčastnilo 2 883 škol, tzn. 71% dětí v cílové skupině. Účast v projektu každým rokem stoupá, v minulém školním roce 2013/2014 už bylo do projektu zapojeno 3 530 škol a 456 233 dětí. V tomto školním roce 2014/2015 je do projektu zapojeno 3 741 škol a 509 030 dětí. Od školního roku 2014/2015 je projekt rozšířen o doprovodná opatření.Pitítko

Voda do škol zdarma, cílem je podpořit pitný režim dětí. Do školy nám bylo dodáno pitítko, které je vyrobeno z kvalitní nerezové oceli, z něhož si děti mohou natočit přefiltrovanou vodu. Partnerem celého projektu je Veolia.Zdravé zuby

Jde o celoplošný projekt, který je preventivní a učí děti, jak se správně starat o zuby. Je určen pro děti 1. stupně.Besip

Hlavním cílem dopravní soutěže Besip je zvýšení bezpečnosti a tím snížení úrazovosti chodců a cyklistů v silniční dopravě, která je v naší republice největší. Žáci by se měli naučit pravidla, předpisy a povinnosti účastníků silničního provozu.Miniškoláček

aneb doprava dětí do MŠ a 1. stupeň ZŠ. Cílem projektu je zajistit s finanční podporou příslušných obecních úřadů a příspěvků od rodičů dopravu dětí do MŠ a na 1. stupeň ZŠ z okolních vesnic.Prvňáčci

je projekt, který organizuje MF DNES ve spolupráci s firmou PrestigePhoto s.r.o.. Projekt spočívá v tom, že MF DNES přinese fotografie prvňáčků ze všech prvních tříd našeho regionu. Tohoto projektu se účastníme každý rok.Zdravá pětka

v rámci tohoto projektu se žáci prvního stupně seznámí s pěti základními zásadami zdravého stravování, zasoutěží si a na závěr si odnesou vysvědčení Školy zdravé pětky. Žáci druhého stupně se účastní programu Party se zdravou pětkou, kde se dozvědí užitečné informace o kombinaci zdravých potravin a chutí, naučí se jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady správného stolování. Sami si připraví občerstvení o 5 chodech, které nakonec všichni ochutnají. Suroviny i pomůcky bude zajišťovat lektor Zdravé pětky, přičemž finančně celý projekt zajišťuje Nadační fond Albert.Grant EU peníze školám

Naše škola se úspěšně zapojila do grantu EU peníze školám, jak jsme se již dříve zmínili. V rámci tohoto grantu si vytvořila vlastní projekt s názvem Moderní škola, jehož součástí je i využití operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prostřednictvím tohoto programu vypsala naše škola během měsíce října /7.-17.10./ výběrové řízení na veřejnou zakázku: Výzva k podání nabídek na ICT vybavení. 18.října proběhlo otevírání obálek uchazečů o tuto zakázku, přičemž vítězným uchazečem se stala firma BOXED s.r.o., Praha 6, se kterou naše škola uzavřela smlouvu na dodání ICT techniky v celkové hodnotě 420.000,-Kč. Do konce měsíce listopadu bude na podkladě této smlouvy v naší škole instalován centrální server, 18 žákovských počítačů a dvě interaktivní tabule, jedna z nich dotyková.

Mgr. Monika JáglováOd letošního školního roku 2011-2012 se naše škola zapojila do grantu MŠMT, který organizuje ve spolupráci s EU a s Evropským sociálním fondem v ČR EUpeníze základním školám. Výsledkem grantu EU peníze školám je zavedení nové oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách ZŠ, jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.

MŠMT stanovilo sedm vytipovaných témat: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, přírodní vědy, finanční gramotnost a inkluzivní vzdělávání. Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky v prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, školního psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

Na jmenované aktivity je vyčleněna celková částka 4,5 mld. Kč, kterou mohou využít všechny základní školy v ČR, mimo území hlavního města Prahy. O finanční dotaci si může ZŠ požádat předložením projektové žádosti. Žádosti bude možné předkládat v rámci průběžné výzvy na oblast 1.4. Výzva potrvá až do vyčerpání celé částky, tj. 4,5 mld. Kč, nejdéle však do 20. prosince 2012. Částka připadající na jednu školu je minimálně 300 000,-Kč+počet žáků x4300,-Kč.

Naše škola se do tohoto programu zaregistrovala již v červnu 2011, kdy jsme podali žádost o grant ve výši 863 300,-Kč. Zapojili jsme se do následujících šablon klíčových aktivit: čtenářská gramotnost, cizí jazyky, ICT, matematika a přírodní vědy. Zaměřujeme se především na inovaci výuky formou tvorby a následné používání nových metodických pomůcek a učebních materiálů a na pořízení technického zázemí pro výuku. Samozřejmě je součástí i další vzdělávání pedagogických pracovníků. Tímto jsme splnili první část pro získání grantu.

Na začátku října jsme přikročili k části druhé. Ředitelství školy vyhlásilo výběrové řízení na pořízení technického zázemí pro klíčové aktivity využívání ICT techniky- pořízení školního výkonného serveru, 18 počítačů pro žáky a 2 interaktivní tabule. Toto výběrové řízení skončí koncem října. Od listopadu pak nastane další fáze grantu – čerpání prostředků a realizace šablon klíčových aktivit.


Naučná zahrada podpořená Fondem T-Mobile

V červnu 2009 získala ZŠ a MŠ Hlušice grant od společnosti T-Mobile ve výši 40 000Kč na vybudování zahrady. Do připravovaného koutku přírody jsme zakomponovali již dříve vybudované jezírko (taktéž dotace od T-Mobile).

Na podzim jsme vytvořili velký záhon v zadní části pozemku školy. Na jaře žáci osázeli připravené prostory rostlinami, zbudovali skalku, při pracovních činnostech vyrobili budky pro ptáky. Zahrada slouží pro hodiny přírodovědných předmětů.

Součástí je také vodní fontána napájená fotovoltaickým panelem a meteorologická stanice. Uprostřed zahrady je pískovcové ohniště s posezením. Naposledy se zde opékaly buřty při Dni Země a družina zde měla čarodějnický rej.

Nachází se zde různé druhy jehličnanů, listnáčů, bylinek atd. Postupně budou doplněny cedulkami s názvy, které vyrobí žáci keramického kroužku. Práce se po roce blíží k závěru a my si budeme moci „odpočinout“.

    

Dar od Nadace Via

S Nadací Via, kterou založila společnost T-Mobile, navázala naše základní škola velmi plodnou spolupráci. V loňském školním roce jsme od nich formou grantu získali příspěvek 50 000,-Kč na výstavbu venkovního altánu, v letošním roce jsme stejnou částku obdrželi na vybudování přírodního jezírka na školní zahradě.

Před Vánocemi nás představitelé této nadace oslovili, zda bychom se nechtěli zúčastnit Vánoční aukce dětských výrobků. Této aukce se účastní základní školy i chráněné dílny či domy dětí s výrobky svých žáků a chráněnců. Naše škola zaslala na tuto aukci osm výrobků, které vyrobily děti na keramickém kroužku, jenž funguje již roky při naší základní škole.

Nyní jsme se dozvěděli výsledky této aukce – naše výrobky byly vydraženy za 11 342,-Kč, které nám Nadace Via zaslala formou daru. Peníze budou samozřejmě využity ve prospěch dětí. Děkujeme představitelům Nadace Via a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Monika Jáglová

    

Jezírko podpořené Fondem T-Mobile

Ke konci školního roku 2007/2008 se nám podařilo získat finanční dotaci ve výši 50 000Kč od firmy T-Mobile v grantovém řízení podporující ochranu životního prostředí. Náš projekt spočíval ve vybudování jezírka v části školního pozemku, který byl poničen při vichřici Ema v březnu 2008. Bohužel jsme přišli o spoustu vzrostlých stromů v okolí školy. V letokruzích na zbylých pařezech jsme se dočetli i stáří přes sedmdesát let. Zkáza byla o to větší, že spadly i dva stromy se kterými jsme počítali při umístění jezírka. Jeden z nich (Tetradium danielli) pocházel až z jihovýchodní Asie a byl exotickým zpestřením na naší zahradě. O to byla větší naše motivace vybudovat krásný a zároveň užitečný koutek u naší školy. Výkopové, odborné práce a částečné osázení rostlinstvem provedla firma Choceňský Okrasné zahrady v době školních prázdnin. Na začátku školy bylo jezírko napuštěné vodou a čekalo na první návštěvníky.
Naši žáci se při výtvarné výchově snažili navrhnout jezírko dle svých představ a některé výkresy byly předlohou pro jeho zbudování a zohledněny při projektování panem Choceňským. Velká část práce na naše žáky teprve čeká nyní a na jaře. Okolí jezírka čeká ještě urovnání terénu a osázení. První úpravy již probíhají v rámci pracovních činností.
Díky podpoře od Fondu T-Mobile a obci Hlušice s příspěvkem 20 000Kč zbylo i na malý vodopád, který dává jezírku další rozměr.
Jezírko bude sloužit k odpočinku, ale také pro výuku v přírodopise a dalších předmětech, stejně jako o trochu dříve zbudovaný altán, taktéž podpořený firmou T-Mobile.
Všem, kteří se na jezírku podíleli a podílet budou, děkuji.
Miloslav Cajska

Hlušická novinka

V červnu 2008, krátce před koncem školního roku, se před hlušickou základní školou objevila novinka – venkovní dřevěný altán, prezentovaný jako učebna v přírodě pro žáky zdejší základní i mateřské školy. Altán postavila místní firma pana Bohuslava Kánského z Hlušic a byl spolufinancován z grantu, o který požádala Základní škola Hlušice společnost T-Mobile. Nadace Via poskytla nadační příspěvek z programu Fond T-Mobile pro regiony ve výši 50 000,-Kč. Na financování celé stavby se podílel také místní obecní úřad a Fotbalový klub SK Čechie Hlušice. Altán bude sloužit za příznivého počasí v letních a podzimních měsících k výuce žáků a k provozování jednotlivých kroužků. Samozřejmě bude také využíván školní družinou a dětmi z místní mateřské školky. Doufejme, že změna učebního prostředí povede ke zpestření a zkvalitnění výuky a k rozšíření mimoškolních aktivit žáků.
Mgr. Monika Jáglová

    
ZŠ Hlušice | napište nám | webmaster | správa webu